G a l e r i a   B e l l o t t o
H E I N Z   R O L E F S
- MALARSTWO -

Heinz Rolefs
"Poza przedmiotem nie ma nic więcej do odkrycia. Nie ma nic do przezwyciężenia, do czego więc dążyć?" W tych kilku słowach formułuje hamburski malarz swoją artystyczną pozycję, formułę stylistyczną: zwrócenie sie do świata, do realistycznego przedmiotu. Motywy krystalizują się z pejzaży, miejscowości, postaci. Z konfrontacji z rzeczywistością powstaje charakterystyczna dla niego różnorodność koloru i formy. Heinz Rolefs prowadzi nas przez świat realistycznych motywów. Są to wnętrza, portrety, martwe natury iczęsto powtarzające się pejzaże. Dokładnie studiuje Heinz Rolefs malarstwo XIX wieku. Duże wrażenie wywarł na nim Karl Blechen, zachwycają go seryjne prace Cezanna i późne malarstwo Hodlera. Absorbuje go szczególne działanie światła malarzy skandynawskich oraz rodzaj abstrakcji u Corota.

Pracownia Heinza Rolefsa jest zbiorem kompozycji. i dźwięków kolorystycznych. Obrazy powstają w wielu podejściach, powoli dojrzewają. Malarz nakłada jedną warstwę farby na drugą. Proces tworzenia realizowany jest w powtarzających się cyklach, w długich przedziałach czasowych. Po fazie zwiększonej aktywności następuje okres cierpliwego czekania. Prace Heinza Rolefsa są częściami łańcucha równowartościowych kroków twórczych, które nie są świadomie sterowane w kierunku planowanego rezultatu. W procesie twórczym krystalizują się tematy, powstają pejzaże, architektura, postacie, wnętrza lub martwe natury.

Organizacja obrazu powstaje z nałożenia warstw farby i czasu. Z wielu pojedyńczych, wręcz ułamkowych etapów pracy tworzą się indywidualne tematy, unikatowe obrazy. Dzieła integrują w sobie element czasu. Jak słoje pnia odkładają się uczucia, wspomnienia i przeżycia artysty. Dzień powszedni, ciągle powtarzające się czynności, spotkania, podróże, wrażenia wizualne, doznania akustyczne stale przenikają jego dzieła. Osobowaść artysty powstaje w wyniku ciągle zmieniających się układów między poszczególnymi elementami.

Wachlarz kolorystyczny i różnorodność zróżnicowanych form wykazują bogactwo instrumentalne, którym dysponuje były gitarzysta jazzowy Heinz Rolefs. Powstają obrazy tak jakby to były utwory muzyczne. Obok dynamicznych kolorów stoją tony przytłumione. Ekspresywne wybuchy koloru obok łagodnych, delikatnych tonacji. Impresiom pejzażowym towarzyszą wolne improwizacje. Widoki miast przeplatają się z motywami figuralnymi lub religijnymi. W zależności od tematu uderza jednolitość dzieła w bogatej, wyzywającej zmysłowości albo oszczędność środków granicząca z krańcową lapidarnością. Przestrzeń, która powstaje na obrazie, czasami cofa się w niezmierzoną głębię, czasami zatrzymuje się na powierzchni płótna, na zewnętrznej warstwie farby. Tektonicznej surowości grup architektonicznych odpowiadają jednoznacznie oddzielone powierzchnie. Przebudzającemu się zamglonemu krajobrazowi podporządkowane są migające, transparene warstwy farby.

Prace Heinza Rolefsa odzwierciedlają wspomnienia o liguryjskich wioskach i wybrzeżach skandynawskich. Filozoficzne rozważania dotyczące człowieka, jego egzystencji oraz interpretacje religijne nadają malarstwu ładunek emocjonalny i lokalizują je w rzeczywistości. Mimo tego znajdujemy się w świecie obrazów, w których czas był elementem procesu twórczego i w ten sposób pozostawił ślady wieczności. Proces krążenia obrazów podporządkowany jest własnym zasadom. Prace są wzbogacane o niezawodność procesu tworzenia. Malarstwo steruje w kierunku spokojnej wiarygodności.

Hamburgische Landesbank zorganizował Heinzowi Rolefsowi w roku 2002 wystawę indywidualną, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony publiczności jak i prasy.


(C) 2002, Hans-Dieter Sommer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heinz Rolefs
"Jenseits der Gegenständlichkeit gibt es nichts mehr zu entdecken. Es gibt nichts mehr zu überwinden, wo will man da hin?" Mit wenigen Worten umschreibt der Hamburger Künstler Heinz Rolefs hier den für ihn gültigen künstlerischen Standort, seine Mitte: Hinwendung zur Welt, zum darstellbaren Gegenstand. An Landschaften, Orten und Personen kristallisieren seine Bilder aus. Im Kontakt mit der Wirklichkeit entwickeln sie ihren unverkennbaren Variationsreichtum von Farbe und Form. Dabei führt uns Heinz Rolefs durch Bildwelten, die wir nachvollziehen können. Es gibt Interieurs, Porträts, Stilleben und immer wieder Landschaften. Ganz bewußt studiert Heinz Rolefs die Künstler des 19. Jh. Karl Blechen beeindruckt ihn, er begeistert sich für die seriellen Reihen Cézannes und des späten Hodler, er absorbiert das besondere Licht der skandinavischen Maler und bewundert vor allem das Abstraktionsvermögen Corots. -

Das Atelier Heinz Rolefs’ gleicht einem Magazin der Farbklänge und Kompositionen. Die Annäherung an das Bild geschieht behutsam. Die Arbeiten wachsen, sie reifen allmählich. Der Künstler fügt Farbschicht auf Farbschicht. Der Schaffensprozeß geschieht in sich wiederholenden Zyklen über lange Zeiträume hinweg. Auf Aktivität antwortet geduldiges Abwarten. Die Blätter Heinz Rolefs’ sind Teil einer Kette gleichwertiger Arbeitsschritte, die nicht zielgerichtet auf ein vorher gewußtes Ergebnis zusteuert. Es entscheidet sich im Arbeitsprozeß, ob Landschaften, Architektur oder Figuren, Interieurs oder Stilleben entstehen.

Für den Gesamtorganismus des Bildes folgt daraus, daß er aus sich überlagernden Farb- und Zeitschichten heranwächst. Aus einer Reihe, einer Verkettung bruchstückhafter Einzelereignisse entwickeln sich Bildindividuen, unverwechselbare Unikate. Die Werke fangen dabei Zeit ein. Wie Jahresringe lagern sich Gefühle, Erinnerungen und Erlebnisse des Künstlers an. Der Alltag, sich wiederholende Handlungen, Begegnungen, Reisen, visuelle Entdeckungen, akustische Erfahrungen haben permanent die Möglichkeit in das Schaffen einzusickern. Die Person des Künstlers in ihren wechselnden Zusammenhängen bildet sich ab.

Die Fülle möglicher Farbtemperaturen und die differenzierte Formvielfalt offenbaren das üppige Instrumentarium, das der ehemalige Jazzgitarrist Heinz Rolefs zu spielen in der Lage ist. Es entstehen Bilder wie Musikstücke. Explosive Farbcluster stehen neben moderaten Tönen. Expressive Ausbrüche neben leisen, zarten Klängen. Landschaftsimpressionen wechseln mit freieren Improvisationen ab. Stadtansichten folgen auf Figurengruppen oder religiöse Motive. Je nach Thema präsentiert sich die Einheit des Bildgefüges in praller, fordernder Sinnlichkeit oder zeigt sich zurückhaltend und feinnervig. Das Terrain, das sich in den Bildräumen ereignet, öffnet sich mal in die Tiefe und ist dann wieder nur sich verschließende Dichte, die ganz nah an die vordere Bildschicht herandrängt. Der tektonischen Strenge von Architekturensembles antworten klar abgegrenzte Flächen. Dem dunstigen Erwachen einer Landschaft aber sind flirrende, transparente Farbschleier zugeordnet.

Die Arbeiten Heinz Rolefs’ spiegeln die Erinnerung an ligurische Dörfer oder skandinavische Küstenstreifen. Philosophische Fragen nach dem Menschen und seiner Existenz oder religiöse Deutungen laden die Werke emotional auf und verankern sie im Realen. Dennoch sehen wir uns Bildwelten gegenüber, deren Zeit sich im Werkprozeß ereignet hat und Zeitlosigkeit hinterläßt. Der Kreislauf der Bilder folgt eigenen Regeln. Die Arbeiten sind mit der Verläßlichkeit des Gewachsenen angereichert. Der Malerei wächst in sich ruhende Glaubwürdigkeit zu.

Die Hamburgische Landesbank widmete Heinz Rolefs 2002 eine große Einzelausstellung, die von Publikum und Presse mit Begeisterung aufgenommen wurde.


(C) 2002, Hans-Dieter Sommer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l e r i a   B e l l o t t o
zaprasza codziennie od 10 do 19

witryna   kronika wystaw   artyści   dzisiaj   zakupy  

Galeria Bellotto
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 85 92
galeria@bellotto.pl